206 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

electronichcm@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Vận chuyển

Toàn quốc (trả phí)

093 629 2319

Hotline tư vấn miễn phí

093 214 0397

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Cấu trúc vòng lặp for trong lập trình C

Cấu trúc vòng lặp for trong C

Mục tiêu

Sau khi hoàn tất bài này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản sau:

 • Ý nghĩa, cách hoạt động của vòng lặp.
 • Cú pháp, ý nghĩa, cách sử dụng vòng lặp for (lệnh for).
 • Ý nghĩa và cách sử dụng lệnh break, continue.
 • Một số bài toán sử dụng vòng lặp for (lệnh for) thông qua các ví dụ.

Cấu trúc vòng lặp for (lệnh for)

Vòng lặp xác định thực hiện lặp lại một số lần xác định của một (chuỗi hành động)

Cú pháp lệnh

 • Lưu đồTừ khóa for phải viết bằng chữ thường
 • Nếu khối lệnh bao gồm từ 2 lệnh trở lên thì phải đặt trong dấu { }

⇒ Kiểm tra điều kiện nếu đúng đúng thì thực hiện khối lệnh;
⇒ lặp lại kiểm tra điều kiện nếu sai thoát khỏi vòng lặp.

Giải thích:

 • Biểu thức 1: khởi tạo giá trị ban đầu cho biến điều khiển.
 • Biểu thức 2: là quan hệ logic thể hiện điều kiện tiếp tục vòng lặp.
 • Biểu thức 3: phép gán dùng thay đổi giá trị biến điều khiển.

Nhận xét:

 • Biểu thức 1 bao giờ cũng chỉ được tính toán một lần khi gọi thực hiện for.
 • Biểu thức 2, 3 và thân for có thể thực hiện lặp lại nhiều lần.

Lưu ý:

 • Biểu thức 1, 2, 3 phải phân cách bằng dấu chấm phẩy (;)
 • Nếu biểu thức 2 không có, vòng for được xem là luôn luôn đúng. Muốn thoát khỏi vòng lặp for phải dùng một trong 3 lệnh break, goto hoặc return.
 • Với mỗi biểu thức có thể viết thành một dãy biểu thức con phân cách nhau bởi dấu phẩy. Khi đó các biểu thức con được xác định từ trái sang phải. Tính đúng sai của dãy biểu thức con trong biểu thức thứ 2 được xác định bởi biểu thức con cuối cùng.
 • Trong thân for (khối lệnh) có thể chứa một hoặc nhiều cấu trúc điều khiển khác.
 • Khi gặp lệnh break, cấu trúc lặp sâu nhất sẽ thoát ra.
 • Trong thân for có thể dùng lệnh goto để thoát khỏi vòng lặp đến vị trí mong muốn.
 • Trong thân for có thể sử dụng return để trở về một hàm nào đó.
 • Trong thân for có thể sử dụng lệnh continue để chuyển đến đầu vòng lặp (bỏ qua các câu lệnh còn lại trong thân).

Ví dụ 1: Viết chương trình in ra câu “Vi du su dung vong lap for” 3 lần.


Vi du su dung vong lap for.

 • Giờ Bạn thay 2 dòng 11 và 12 bằng câu lệnh for(i=1; i<=3; i++, printf(“%s”, MSG));
  Chạy lại chương trình, quan sát và nhận xét kết quả.
 • Lưu ý: Có dấu chấm phẩy sau lệnh for(i=1; i<=3; i++); thì các lệnh thuộc vòng lặp for sẽ không được thực hiện.

Ví dụ 2: Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên. Tính và in ra tổng của chúng.


Nhap vao so thu 1: 5Kết quả in ra màn hình

Nhap vao so thu 2: 4
Nhap vao so thu 3: 2
Tong: 11.
_

 • Bạn thay các dòng từ 9 đến 15 bằng câu lệnh:
  for(is=0, i=1; i<=3; printf(“Nhap vao so thu %d: “, i), scanf(“%d”, &in), i++, is=is+in);
  Chạy lại chương trình, quan sát và nhận xét kết quả.
 • Lưu ý: Trong vòng lặp for có sử dụng từ 2 lệnh trở lên, nhớ sử dụng cặp ngoặc { } để bọc các lệnh đó lại. Dòng 12, 13, 14 thuộc vòng for dòng 10 do được bọc bởi cặp ngoặc { }. Nếu 3 dòng này không bọc bởi cặp ngoặc { }, thì chỉ dòng 12 thuộc vòng lặp for, còn 2 dòng còn lại không thuộc vòng lặp for.

Ví dụ 3: Viết chương trình nhập vào số nguyên n. Tính tổng các giá trị lẻ từ 0 đến n.


Nhap vao so n : 5 Kết quả in ra màn hình

Tong: 9.
_

 • Bạn thay các dòng từ 11 đến 16 bằng câu lệnh:
  for(is=0, i=1; i<=n; is=is+i, i+=2);
  Chạy lại chương trình, quan sát và nhận xét kết quả.
 • Lưu ý: Bạn có thể viết gộp các lệnh trong thân for vào trong lệnh for. Tuy nhiên, khi lập trình bạn nên viết lệnh for có đủ 3 biểu thức đơn và các lệnh thực hiện trong thân for mỗi lệnh một dòng để sau này có thể đọc lại dễ hiểu, dễ sửa chữa.

Lệnh break
Thông thường lệnh break dùng để thoát khỏi vòng lặp không xác định điều kiện dừng hoặc bạn muốn dừng vòng lặp theo điều kiện do bạn chỉ định. Việc dùng lệnh break để thoát khỏi vòng lặp thường sử dụng phối hợp với lệnh if. Lệnh break dùng trong for, while, do…while, switch. Lệnh break thoát khỏi vòng lặp chứa nó.

Lệnh continue
Được dùng trong vòng lặp for, while, do…while. Khi lệnh continue thi hành quyền điều khiển sẽ trao qua cho biểu thức điều kiện của vòng lặp gần nhất. Nghĩa là lộn ngược lên đầu vòng lặp, tất cả những lệnh đi sau trong vòng lặp chứa continue sẽ bị bỏ qua không thi hành.

HÃY KHÁM PHÁ THÊM NHỮNG SẢN PHẨM HOT NHẤT. HÃY Ở LẠI WEBSITE THÊM VÀI PHÚT

Electronic VN

Mỗi sản phẩm của chúng tôi là một kiệt tác, chúng tôi rất hân hạnh được là nhà cung cấp của bạn!